Logo tskae_biel
Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

TO SHARE INTERNATIONAL KNOWLEDGE & EXPERIENCE IN BUSINESS

/ SZCZECIN 2020/ #LAW #BUSINESS # CULTURE # SAFETY # PARTNERS #ENTERPRENEURS #POL@ND & #GERM@NY

STARA RZEŹNIA, SZCZECIN

WYDARZENIE ONLINE

VERANSTALTUNG ONLINE

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu:

„TO SHARE INTERNATIONAL KNOWLEDGE & EXPERIENCE IN BUSINESS w Starej Rzeźni (Szczecin)/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem”

w dniu 26 Listopada 2020 r.
w Szczecinie (Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin).

Meine Damen und Herren,

Wir laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen:

„TO SHARE INTERNATIONAL KNOWLEDGE & EXPERIENCE IN BUSINESS in Stara Rzeźnia (Stettin) / Teilen wir Wissen und Erfahrung.”

am 26. November 2020
in Szczecin (Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin).

INVESTMENT SUPPORT

WSPARCIE INWESTYCJI

LOGISTICS

LOGISTYKA

LEGAL ISSUES

ZAGADNIENIA PRAWNE

previous arrow
next arrow
Slider
TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

POLISH-GERMAN DAY

9:30 - 10:00
 • Rejestracja uczestników

Przywitanie uczestników.

10:00 - 10:10
 • Pan Marszałek Olgierd Geblewicz, Pani Laura Hołowacz, Pan Radosław Niecko

Obraz statystyczny regionu - prezentacja Głównego Urzędu Statystycznego.

10:10 - 10:25
 • Czy COVID spowolnił zachodniopomorską gospodarkę? Jak wygląda rynek pracy? Województwo zachodniopomorskie na tle innych regionów. Spadki PKB w Polsce i w Niemczech.

COVID 19 a gospodarka w Polsce i w Niemczech

10:25 - 11:45
 • COVID 19 w komentarzu lekarza specjalisty (ocena bieżącej sytuacji w Polsce)
 • W Berlinie czy w Szczecinie? Dobre pomysły biznesowe odważnych Polek. Gdzie szukać wsparcia na ekspansję zagraniczną? (pytania: rynek pracy - bolączki i wyzwania, złe aspekty działań biznesowych, reputacja i zaufanie w biznesie)
 • Marketing w dobie COVID 19 (tematy: umiejętność rozmowy z klientem i identyfikowania jego potrzeb, komunikacja współczesnych czasów).
 • COVID 19 i największe pozytywne zaskoczenie dla biznesu. Rozkwit branży e-commerce podczas pandemii.
 • Nowe pomysły IT na wsparcie biznesu.

Kalejdoskop zmian w 2020 roku.

11:45 - 12:40
 • Podatki w górę czy w dół? tematy: Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 2021 r; Ulga na roboty; 50 % koszt uzyskania przychodu; Ulga abolicyjna; Estoński CIT w Polsce.
 • Pakiet mobilności pod lupą przedsiębiorcy. Wejście na rynek zagraniczny poprzez zakup spółki - gdzie to się opłaca?
 • Programy i możliwości wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorcy w Saksonii, wsparcie podmiotów dokonujących ekspansji w Niemczech.

Brexit: aktualny stan gry - lista sprawdzająca dla firm.

12:40 - 13:00

9:30 - 10:00
 • Registrierung der Teilnehmer

Begrüßung der Teilnehmer.

10:00 - 10:10
 • Marschall Olgierd Geblewicz, Frau Laura Hołowacz, Herr Radosław Niecko

Statistiken aus der Region - Präsentation des Statistischen Zentralamtes.

10:10 - 10:25
 • Hat COVID 19 die westpommersche Wirtschaft verlangsamt? Wie ist der Arbeitsmarkt? Woiwodschaft Westpommern im Vergleich zu anderen Regionen. Senkung des Bruttoinlandsprodukts in Polen und Deutschland

COVID 19 und die Wirtschaft in Polen und Deutschland

10:25 - 11:45
 • COVID 19 in einem Kommentar eines Facharztes (Einschätzung der aktuellen Situation in Polen)
 • In Berlin oder in Stettin? Gute Geschäftsideen mutiger polnischer Frauen. Wo kann man Unterstützung für die Expansion ins Ausland suchen? (Fragen: Arbeitsmarkt - Probleme und Herausforderungen, schlechte Aspekte der Geschäftstätigkeit, Ansehen und Vertrauen in das Geschäft)
 • Marketing während COVID 19 (Themen: Fähigkeit, mit dem Kunden zu sprechen und seine Bedürfnisse zu identifizieren, Kommunikation der Neuzeit).
 • COVID 19 und die größte positive Überraschung für das Geschäft. E-Commerce-Boom während der Pandemie.
 • Neue IT-Ideen für die Geschäftsunterstützung.

Kaleidoskop der Veränderungen im Jahr 2020

11:45 - 12:40
 • Steuern erhöhen oder senken? / Themen: Kommanditgesellschaft als ein CIT-Steuerzahler ab 2021; Rabatt auf die Roboter ; 50% steuerlich absetzbare Kosten; Abschaffung Erleichterung; Estnisches CIT in Polen.
 • Das Mobilitätspaket unter der Kontrolle des Unternehmers. Eintritt in den ausländischen Markt durch Kauf eines Unternehmens - wo ist es rentabel?
 • Programme und Möglichkeiten der Investitionsförderung für Unternehmer in Sachsen, Unterstützung für in Deutschland expandierende Teilunternehmen

Brexit: Der aktuelle Stand des Spiels - Checkliste für Unternehmen.

12:40 - 13:00

ZAPRASZAMY / WILLKOMMEN

TO SHARE INTERNATIONAL KNOWLEDGE & EXPERIENCE IN BUSINESS

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

26.11.2020, 10:00

Stara Rzeźnia, Sala Iluzjon, adres: ul. T. A. Wendy 14, Szczecin

“Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious... and curiosity keeps leading us down new paths.”

— Walt Disney

ZAPRASZAMY / WILLKOMMEN

POLISH-GERMAN DAY

SR-WHITE
Stara Rzeźnia

Sala Iluzjon

adres: ul. T. A. Wendy 14,
Szczecin

marta.bartoszek@csl.eu